Powered by Smartsupp

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Eintopf s.r.o. se sídlem Nerudova 50, 441 01 Podbořany, IČ
02436736 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle
C, vložce 37391 pro prodej zboží a poskytování služeb uvedených na internetové adrese
www.westprint.cz, prostřednictvím elektronické pošty nebo na základě osobního obchodního
jednání, jehož výsledkem je uzavření Smlouvy.


1. Úvodní ustanovení


1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Eintopf s.r.o. se sídlem Nerudova
50, 441 01 Podbořany, IČ 02436736 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 37391 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo, případně kupní
smlouvy uzavírané mezi Společností a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“)
prostřednictvím www.westprint.cz, elektronické pošty a osobního obchodního jednání (dále jen
„Smlouva“).
1.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:
a) při využívání webové stránky Společnosti umístěné na adrese www.westprint.cz (dále jen
„Web“)
b) při osobních obchodních jednáních zaměstnanců Společnosti nebo ostatních osob, které jsou
oprávněny Společnost zastupovat při obchodních jednáních, jejichž výsledkem je uzavření
Smlouvy (dále jen „osobní jednání“)
a s tím související právní vztahy. Je-li Zákazníkem spotřebitel, jak je definováno v odst. 2.2 níže,
řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li zákazníkem subjekt dle
odst. 2.3., tj. jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními
podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že
se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského nepoužijí), rovněž ta ustanovení, z nichž
jednoznačně vyplývá, že jejich smyslem je ochrana Zákazníka – spotřebitele, se v takovém
případě nepoužijí.
1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná
ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
1.4 Uzavřením Smlouvy Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,
jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou
součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.


2. Vymezení pojmů a postup uzavření Smlouvy


2.1 Společnost je právnickou osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své
podnikatelské činnosti.
2.2 Zákazník – spotřebitel je každý člověk, který při uzavírání a plnění Smlouvy jedná mimo
rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
2.3 Zákazník – jiný subjekt je takovou fyzickou či právnickou osobou, která je podnikatelem a při
uzavření Smlouvy je z okolností zřejmé, že Smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.
Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem
dosažení zisku. Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá Smlouvu související s
vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání,
popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Předmětem plnění je poskytnutí služeb a prací spočívající zejména ve zhotovení díla, popř.
věci na zakázku, které je specifikováno zákazníkem v objednávce nebo ve Smlouvě, případně
koupě individuálně určené věci (to vše dále jen „Služby“ či dle kontextu „Zboží“).
2.5 Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Musí také odpovídat platné nabídce
Společnosti umístěné na Webu či předložené Zákazníkovi při osobním setkání, a to pokud jde o
cenu, kvalitu, termín a způsob dodání plnění. Neakceptováním platných podmínek nabídky
Společnosti, či jejich akceptování Zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření Smlouvy.
2.6 Není-li dohodnuto jinak, poskytne Společnost Službu v kvalitě obvyklé v České republice a v
souladu s nabídkou Společnosti platnou v den odeslání objednávky Zákazníkem.
2.7 Zákazník bere na vědomí, že základní informace o cenách jednotlivých nabízených Služeb či
Zboží jsou dostupné na Webu, přičemž tyto ceny jsou pouze orientační a vždy záleží na
konkrétních podmínkách poptávky zadané Zákazníkem.
2.8 V případě, že při plnění Smlouvy dojde ke změně okolností, případně vyjdou najevo
skutečnosti, které nemohly být dříve zjištěny či předpokládány, v důsledku čehož dojde
k navýšení ceny, zavazuje se Společnost o změně ceny a důvodech její změny informovat
Zákazníka. V případě, že Zákazník nevysloví souhlas se změnou ceny, uradí Společnosti
náklady, které Společnosti doposud vznikly, a Společnost Zákazníkovi předá Zboží, které již bylo
vytvořeno a jeho cena odpovídá uhrazeným nákladům vzniklým Společnosti.
2.9 Veškeré ceny jsou uváděny v českých korunách, bez příslušné daně z přidané hodnoty.
Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Za řádně splněnou Smlouvu Společností, je
Zákazník povinen uhradit cenu uvedenou v závazném potvrzení objednávky, kterou Zákazníkovi
zaslala či jinak sdělila Společnost.
2.10 Postup při uzavření Smlouvy prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) je následující.
Objednávka Zákazníka je návrhem na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena akceptací tohoto
návrhu prostou jakýchkoliv změn či doplnění, a to závazným potvrzením objednávky ze strany
Společnosti doručeným prostřednictvím e-mailu Zákazníkovi. Objednávka Zákazníka a závazné
potvrzení objednávky ze strany Společnosti se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž
byly určeny, mohly seznámit. V případě, že si Zákazník vyžádá kalkulaci konečné ceny služeb je
návrhem na uzavření smlouvy kalkulace ceny služeb ze strany Společnosti a Smlouva je
uzavřena až akceptací tohoto návrhu prostou jakýchkoliv změn či doplnění ze strany Zákazníka,
tedy závazným potvrzením této kalkulace ze strany Zákazníka doručené Společnosti.
2.11 Postup při uzavření Smlouvy na základě ústní dohody, který je v souladu s ustanovením
§ 1756 až 1758 občanského zákoníku, je následující. Ústní objednávka Zákazníka – jiného
subjektu je návrhem na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena ústní akceptací tohoto návrhu
bez nutnosti zaslání Smlouvy v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty. To však
nevylučuje možnost projevení vůle jednou ze smluvních stran o potvrzení obsahu Smlouvy
v písemné formě nebo elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že si
jedna ze smluvních stran vyžádá potvrzení ústní dohody v písemné formě, vztahuje se na ni
ustanovení odst. 2 § 1757 občanského zákoníku.
2.12 Veškeré ceny a případné nabídky Zboží a Služeb umístěná na Webu jsou nezávazné a
Společnost není povinna uzavřít Smlouvu ohledně nabízeného Zboží či Služeb.
2.13 Pro objednání služeb prostřednictvím aplikace umístěné na Webu je postup při uzavření
smlouvy následující. Zákazník vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní umístěný na
Webu. Při vyplňování a zadávání objednávky prostřednictvím webového rozhraní je Zákazník
povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí..
2.14 Objednávkový formulář aplikace umístěné na Webu obsahuje zejména informace o:
a) objednávaných Službách či Zboží,
b) způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu vyzvednutí či doručení Zboží nebo
převzetí hmotného výsledku provedených Služeb.

2.15 Před odesláním objednávky má Zákazník možnost kontrolovat, doplňovat či jakkoliv měnit
údaje, které do objednávky vložil. Potvrzení o doručení objednávky, nikoliv však její závazné
potvrzení ze strany Společnosti, je Zákazníkovi zasláno neprodleně po jejím doručení
Společnosti, a to formou automatické odpovědi odeslané na adresu elektronické pošty Zákazníka
uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“).
2.16 Společnost je vždy oprávněna požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či emailem), popř. o jejich dodatečné upřesnění, a to zejména ve vztahu k
zaslaným podkladům. V případě, že vzniknou nebo mohou vzniknout nejasnosti v souvislosti
objednávkou, kontaktuje Společnost Zákazníka se žádostí o doplnění informací či s návrhem na
úpravu zadání s ohledem na zvýšení kvality či cenové efektivity poskytované Služby nebo
dodávaného Zboží.
2.17 Zákazník bere na vědomí, že Společnost není povinna uzavřít jakoukoli Smlouvu.
2.18 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
Zákazník sám.


3. Cena a platební podmínky


3.1 Cenu a případné náklady spojené s dodáním poskytovaných Služeb či Zboží dle Smlouvy
může Zákazník uhradit Společnosti následujícími způsoby:
a) v hotovosti při osobním převzetí v sídle nebo na pobočce Společnosti
b) v hotovosti nebo platební kartou při převzetí od přepravce
c) bezhotovostně převodem na účet Společnosti.
3.2 Společně s cenou se Zákazník zavazuje zaplatit Společnosti také náklady spojené s
případným balením a dodáním Zboží ve výši sjednané ve Smlouvě. Není-li uvedeno výslovně
jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s případným dodáním výsledku Služeb.
3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby při doručení je cena služeb splatná při
převzetí Zboží či výsledku Služeb. V případě předem dohodnuté bezhotovostní platby je cena
splatná dle Smlouvy, případně dle faktury vystavené Společností.
3.4 V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhrazovat cenu společně s uvedením
variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti.
3.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví Společnosti ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi
daňový doklad – fakturu. Společnosti je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad –
fakturu vystaví Společnost Zákazníkovi po uhrazení ceny Zboží nebo Služeb a předá jej
Zákazníkovi při dodání, resp. převzetí výsledku Služeb.
3.6 Podle zákona o evidenci tržeb je Společnost povinna vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň
je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.


4. Odstoupení od Smlouvy


4.1 V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má Zákazník, spotřebitel, právo odstoupit
od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne
převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka služeb či zboží, ode dne
převzetí první dodávky hmotného výsledku služeb či zboží.
4.2 Výše uvedená lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Zákazník
v jejím průběhu odešle Společnosti oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
4.3 V případě, že se Zákazník rozhodne odstoupit od Smlouvy, nese náklady spojené s
navrácením Zboží či hmotného výsledku Služeb, jestliže Zboží či hmotný výsledek Služeb
nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
4.4 Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním
již Společnost na základě požadavku Zákazníka započala před uplynutím lhůty pro odstoupení od
Smlouvy, je Zákazník povinen uhradit Společnosti poměrnou část ceny těchto Služeb
poskytnutých do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
4.5 Zákazník není oprávněn odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka Zboží, které
bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, případně které bylo přímo na přání
Zákazníka vyhotoveno.


5. Přeprava a dodání hmotného výsledku Služeb či Zboží


5.1 Informace o způsobu dodání či dopravy Zboží či hmotného výsledku Služeb, včetně
informace o dopravném, je součástí Smlouvy.
5.2 V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží či hmotný výsledek Služeb
doručovat opakovaně je 7ákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
Zboží či hmotného výsledku Služeb, popř. náklady spojené s jiným než smluveným způsobem
doručení.
5.3 Při převzetí Zboží či hmotného výsledku Služeb od přepravce je Zákazník povinen
zkontrolovat neporušenost obalů Zboží či hmotného výsledku Služeb a v případě jakýchkoliv
závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném otevření zásilky je Zákazník oprávněn zásilku od přepravce nepřevzít. Podpisem
dodacího listu Zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující Zboží byl neporušen.

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1 Společnost odpovídá Zákazníkovi za to, že hmotný výsledek Služeb či Zboží při převzetí
nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku).
6.2 Nemá-li Zboží či hmotný výsledek Služeb vlastnosti stanovené v § 2161 občanského
zákoníku, popř. neodpovídá-li Smlouvě, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, je
Zákazník oprávněn požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od
Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Zákazník
od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo
na opravu věci, je oprávněn požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou
slevu i v případě, že nelze dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož
i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
Zákazníkovi působilo značné obtíže.
6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí hmotného výsledku Služeb či Zboží
Zákazníkem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.4 Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, jde-li o vady, které byly způsobeny dopravou
Zboží či hmotného výsledku Služeb prováděnou Zákazníkem nebo neodbornou manipulací
prováděnou Zákazníkem.
6.5. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým
užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou
manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl Zákazník upozorněn ve Smlouvě.
6.6. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží či hmotného výsledku
Služeb v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí a Zákazník - jiný subjekt v době šesti měsíců od
převzetí.
6.7. Pro Zákazníka - jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných
ustanovení občanského zákoníku následující:
a) výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení
Smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
b) při nepodstatném porušení Smlouvy má Zákazník - jiný subjekt právo na odstranění vady
anebo přiměřenou slevu z ceny, a to podle volby Společnosti, c) při podstatném porušení
Smlouvy má Zákazník - jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od
Smlouvy.
6.8. Pokud Zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno
přepravcem, doporučuje Společnost následující postup. Zákazník informuje přepravce, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla Zákazníkovi zásilka
doručena, a vyžádá si u přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u Zákazníka a její
doručení Společnosti. Zákazník se zavazuje s takovou poškozenou zásilkou nemanipulovat a
zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje
písemně Společnost na adrese sídla anebo některé provozovny, případně na email
podpora@westprint.cz o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného Zboží či
hmotného výsledku Služeb a obalu.
6.9. Reklamaci může Zákazník uplatnit u Společnosti, a to osobně v sídle Společnosti nebo na
pobočce, v níž byla služba objednána, poštou formou zaslání doporučené zásilky na adresu sídla
Společnosti anebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu: podpora@westprint.cz.
Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby vždy Zákazník vyplnil reklamační list, který v případě
osobní reklamace se Zákazníkem vyplní odpovědný pracovník Společnosti.
6.10 Společnost rozhodne o reklamaci Zákazníka – spotřebitele v případě reklamace uplatněné
osobně ihned, ve složitých případech či v případě jejího uplatnění poštou či elektronickou poštou
do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či dodané
Služby, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady
musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace,
pokud se Společnost se Zákazníkem – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
6.11 Společnost odpovídá Zákazníkovi za prokazatelnou škodu způsobenou ať již prodlením s
dodáním hmotného výsledku Služeb či Zboží nebo dodáním vadného plnění (Služeb či Zboží)
nejvýše do výše dvojnásobku ceny Služeb/zboží bez DPH.


7. Další práva a povinnosti smluvních stran


7.1 Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Web (včetně např.
fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude
vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně
zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Web.
7.2 Zákazník není oprávněn při využívání Webu používat mechanismy, programové vybavení
nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webu. Web je možné užívat jen v

rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Společnosti a který je v souladu s jeho
určením.
7.3 Zákazník není oprávněn bez souhlasu Společnosti postoupit svou pohledávku vůči
Společnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu.
7.4 Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.5 Zákazník bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku
zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití Webu v rozporu s jejich určením.
7.6 Společnost prohlašuje, že do autorských práv souvisejících s užitím snímků, resp. dat či textů
Zákazníka, bude Společnost zasahovat pouze v rozsahu nutném pro splnění účelu Smlouvy.
7.7 Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování a ochranu autorských, licenčních či
obdobných práv třetích osob. Zákazník zejména prohlašuje, že do objednávky umístí pouze data,
texty, obrázky, fonty či jiný materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití
souhlas jejich autora či oprávněného vlastníka. V případě, že by se kdykoliv ukázalo toto
prohlášení Zákazníka jako nepravdivé, je Zákazník povinen uhradit Společnosti veškerou škodu
či nemajetkovou újmu, která nepravdivostí tohoto prohlášení Společnosti vznikla. Škodou se ve
smyslu tohoto ujednání rozumí zejména jakékoliv sankce uložené na základě rozhodnutí orgánů
státní správy, soudů či úřadů ale rovněž i veškeré náklady Společnosti spojené s obranou proti
těmto rozhodnutím, včetně nákladů spojených s právním zastoupením, úhradou soudních či
správních poplatků, nákladů na vyhotovení znaleckých posudků, apod.
7.8 Zákazník souhlasí s tím, že v případě ztráty datových souborů v průběhu datových přenosů,
popřípadě v průběhu zpracování, Společnost nenese odpovědnost za škody spojené s
vytvořením podkladů pro objednávku (přípravu dat).
7.9 Společnost je oprávněna kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím
zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou
pornografii, zobrazené násilí na lidech, zvířatech, apod.


8. Ochrana osobních údajů


8.1. Veškeré informace týkající se osobních údajů, jejich ochrany a podmínek jejich zpracování
ze strany Společnosti jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je k dispozici na Webu, a
to konkrétně na adrese www.westprint.cz/page/gdpr.


9. Doručování


9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé
smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
9.2. Zpráva je doručena:
9.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí
pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
9.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
převzetím zásilky adresátem,
9.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též
odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít)
zásilku převzít,

9.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty
deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k
uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení
nedozvěděl.


10. Závěrečná ustanovení


10.1 Pokud vztah související s užitím Webu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje
mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto
nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2 Společnost je oprávněna k prodeji zboží a poskytování služeb nabízených prostřednictvím
Webu na základě živnostenského oprávnění a činnost Společnosti nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá
platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují
písemnou formu.
10.4 Zvláštní ujednání se Zákazníkem učiněná ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními
těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
10.5 Kontaktní údaje Společnosti jsou: adresa pro doručování Nerudova 50, 441 01 Podbořany,
adresa elektronické pošty podpora@westprint.cz
10.6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro
veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Společnost si vyhrazuje právo na změnu
obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních
podmínek.
10.8 Uzavřením Smlouvy se obchodní podmínky Společnosti stávají pro Zákazníka závaznými.


V Podbořanech dne 19. 06. 2019